Kancelaria Notarialna
Notariusz Michał Smolski

43-100 Tychy,
ul. Budowlanych 35,
telefon/fax 32 / 227 82 65
kom 502-45-31-31
GG: 34137366

Opłaty

Notariusz w związku z dokonywanymi czynnościami, jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki - /podatek od czynności cywilnoprawnych; podatek od spadków i darowizn/. W przypadku, gdy w treści czynności zawarty jest wniosek o wpis do księgi wieczystej, a podlega on opłacie, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową.

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie to powiększone jest o podatek VAT w stawce 23%. Każdorazowo wynagrodzenie notariusza ustalane jest indywidualnie, uwzględniając przepisy prawa.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

kontakt